Нашата идея

Създаване на Институт за пътна безопасност като независима неправителствена организация, която да обедини експертния потенциал на гражданското общество в страната и да подпомага дейността на институциите по отношение проблемите на БДП.

Проучването на световната практика показва, че в повечето Европейски страни и Съединените щати функционират национални институти за пътна безопасност. Те пълноценно ръководят процесите, свързани с БДП, като наблюдават дейността на институциите, анализират първичната информация по темата, активно контактуват с гражданите и всички заинтересовани страни, за да предоставят ефективни решения на съществуващите проблеми. Те са своеобразен мост за добри практики в национален и международен план.

Създаването на Институт за пътна безопасност е препоръчано на България от ООН и Световната банка.

Вярваме, че създавайки Институт за пътна безопасност ще допринесем за преодоляване на текущата негативна ситуация страната и ще се превърнем в ключов елемент в борбата за намаляване на жертвите и пострадалите на пътя.